Doelgroep

Het Brussels Waarborgfonds richt zich tot de micro-onderneming, de kleine en middelgrote onderneming, zoals bepaald door de aanbeveling van de Commissie dd. 6 mei 2003 (2003/361/CE), tot de zelfstandige, tot een vrij beroep, tot verenigingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Fonds komt slechts tussen voor de financiering van de activiteiten die daadwerkelijk worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of ter begunstiging van uitsluitend binnen dit gewest gerealiseerde of te realiseren investeringen. 
De Aanvrager kan genieten van een verminderde bijdrage indien hij een Starter is ; de aanvrager is een Starter indien hij sedert minder dan 4 jaar over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank beschikt.

Alle sectoren zijn toegelaten, behalve deze :

  • vermeld in bijlage 1 van het reglement van het Brussels Waarborgfonds, zoals de publieke sectoren, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, …
  • vermeld in de Europese reglementering De Minimis : Het reglement 1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikels 87 en 88 van het verdrag, legt bepaalde beperkingen op voor de sectoren landbouw, vervoer en export (raadpleeg ons voor elke bijkomende informatie) ;
  • de bedrijven die in handen zijn van een publiekrechtelijk rechtspersoon, ten belope van meer dan 25% van hun kapitaal of van de stemrechten die eraan verbonden zijn.

Bovendien moet het project aan twee criteria beantwoorden:

  • De ratio van de financiële structuur van het bedrijf begunstigd door de tussenkomst van het Fonds of van het project moet ten minste 10% bedragen. Het gaat om de verhouding tussen het verbeterd eigen vermogen en de totale balans, het nieuwe project inbegrepen.
  • Het bedrijfskapitaal moet positief zijn of het worden met de financiering van het project.