De Groene Snelwaarborg

Inleiding

Het Brussels Waarborgfonds kent de Groene Snelwaarborg toe aan de kredietinstelling voor de kredieten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze Snelwaarborg moet gekoppeld zijn aan een groene lening of betrekking hebben op een aanvrager die een groene activiteit uitoefent;

 • De waarborg op de groene lening: de waarborg, toegekend door het Fonds op een krediet naar aanleiding van het bekomen door de aanvrager van een kennisgeving dat er een premie werd toegekend in de zin van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 met betrekking tot de ondersteuning voor de bevordering van de economische expansie en haar uitvoeringsbesluiten.
 • De groene activiteit: een activiteit die beantwoordt aan de criteria erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Soorten krediet

De gewaarborgde kredieten zijn bestemd om de volgende investeringen te financieren : 

 • de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed (tussenkomst op het beroepsgedeelte van het onroerend goed); 
 • de installatiewerken van een professionele activiteit in een onroerend goed;
 • de aankoop van materieel;
 • de financiële leasing van roerende en onroerende goederen;
 • de financiering van immateriële investeringen;
 • de overname van een volledige of van een gedeelte van een professionele activiteit;
 • het borgstellingskrediet indien het verband houdt met de beroepsactiviteit en het een modaliteit van een kredietopening uitmaakt;
 • een krediet om het bedrijfskapitaal te verzekeren.

Zijn dus uitgesloten, de kredieten bestemd voor :

 • de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal;
 • de terugbetaling van één of meerdere kredieten die in aanmerking gekomen investeringen gefinancierd hebben;
 • de geïsoleerde inbreng van fondsen om de punctuele negatieve gevolgen op te vangen van een natuurramp.

De dekking

Voor de aflosbare kredieten waarborgt het BWF maximum 80% van het bedrag van het krediet.

Voor niet-aflosbare kredieten waarborgt het BWF een maximum van 50 %.

De looptijd van de tussenkomst

De maximale looptijd van de tussenkomst van het Fonds is:

 • 15 jaar voor de aflosbare kredieten ;
 • 5 jaar voor de niet-aflosbare kredieten.

De beperking in de tussenkomst

Het maximum bedrag van de Groene Snelwaarborg is 250.000€ per aanvrager, met inbegrip van alle bestaande tussenkomsten. 

De vereiste voorwaarden

 • De solidaire en ondeelbare waarborg van één of van de actieve vennoten, beheerders of bestuurders wordt bestemd, op zijn minst, in het kader van een algemene waarborg, voor de dekking van het globaal risico van het krediet ten belope van minstens 50% van de waarborg.
 • De aanvrager en de zaakvoerders (…) mogen niet het voorwerp uitmaken van:
  • Dagvaarding van de RSZ
  • Vertraging inzake fiscaliteit (btw, belastingen)
  • Eerdere faillissementen
  • Bancair betalingsverzuim (Centrale voor krediet aan particulieren)
 • De aanvrager of de actieve vennoot moet toegang hebben tot de beroepsactiviteit.
 • De te garanderen kredieten hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een terbeschikkingstelling van fondsen door de kredietinstelling.
 • De begunstigde van het krediet mag geen vereniging zonder winstoogmerk zijn.

De beslissingstermijn 

Het Fonds neemt een beslissing binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier. 

 Af te leveren documenten

Het door de kredietinstelling vervolledigde formulier voor de waarborgaanvraag.

Formulier voor de aanvraag van de Groene Snelwaarborg

De bij te voegen documenten worden vermeld op het einde van het formulier.