De Klassieke Snelwaarborg

Inleiding

Het Brussels Waarborgfonds kan de Klassieke Snelwaarborg toekennen aan de kredietinstelling voor de kredieten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Soorten krediet

De gewaarborgde kredieten zijn bestemd om de volgende investeringen te financieren: 

 • de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed (tussenkomst op het beroepsgedeelte van het onroerend goed);
 • de installatiewerken van een professionele activiteit in een onroerend goed;
 • de aankoop van materieel;
 • de financiële leasing van roerende en onroerende goederen ;
 • de financiering van immateriële investeringen;
 • de overname van een volledige of van een gedeelte van een professionele activiteit;
 • het borgstellingskrediet indien het verband houdt met de beroepsactiviteit en het een modaliteit van een kredietopening uitmaakt;
 • een krediet om het bedrijfskapitaal te verzekeren.

Zijn dus uitgesloten, de kredieten bestemd voor:

 • de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal ;
 • de terugbetaling van één of meerdere kredieten die in aanmerking gekomen investeringen gefinancierd hebben ;
 • de geïsoleerde inbreng van fondsen om de punctuele negatieve gevolgen op te vangen van een natuurramp.

De dekking

Voor de aflosbare kredieten waarborgt het BWF maximum 65 % van het bedrag van het krediet; en voor de starter is dit percentage maximum 80 %.

Voor de niet-aflosbare kredieten,  met inbegrip van de waarborgkredieten, bedraagt de tussenkomst maximum 50 %.

De looptijd van de tussenkomst

De maximale looptijd van de tussenkomst van het Fonds is 5 jaar.

De beperking in de tussenkomst

Het maximum bedrag van de klassieke snelwaarborg is begrepen tussen een minimum bedrag van 20.000 € en een maximum bedrag van 50.000€ per aanvrager, met inbegrip van de bestaande tussenkomsten bij de kredietinstelling.

De vereiste voorwaarden

 • De solidaire en ondeelbare waarborg van één of van de actieve vennoten, beheerders of bestuurders wordt bestemd, op zijn minst, in het kader van een algemene waarborg, voor de dekking van het globaal risico van het krediet ten belope van minstens 50% van het bedrag van de waarborg.
 • De aanvrager en de zaakvoerders (…) mogen niet het voorwerp uitmaken van :
  • Dagvaarding van de RSZ
  • Vertraging inzake fiscaliteit (btw, belastingen)
  • Eerdere faillissementen
  • Bancair betalingsverzuim (Centrale voor krediet aan particulieren)
 • De aanvrager of de actieve vennoot moet toegang hebben tot de beroepsactiviteit.
 • De te garanderen kredieten hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een terbeschikkingstelling van fondsen door de kredietinstelling.
 • De begunstigde van het krediet mag geen vereniging zonder winstoogmerk zijn.

De beslissingstermijn

 

Het Fonds neemt een beslissing binnen de 8 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier.

 

Af te leveren documenten

Het door de kredietinstelling vervolledigde formulier voor de waarborgaanvraag.
 
Formulier voor de aanvraag van de Klassieke Snelwaarborg

De bij te voegen documenten worden vermeld op het einde van het formulier.