De Waarborg op Aanvraag

Inleiding

De aanvragen worden door de kredietinstellingen ingediend via een formulier opgesteld door het Brussels Waarborgfonds (zie paragraaf “Af te leveren documenten”). Het Brussels Waarborgfonds kent de waarborg toe aan de kredietinstelling na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Soorten krediet

De tussenkomst van het Fonds kan slechts worden aangevraagd voor de financiering van operaties die rechtstreeks bijdragen tot de oprichting, de uitbreiding, de omschakeling, de concurrentiekracht, de heruitrusting of de modernisering van bedrijven. 
De kredieten moeten worden gebruikt om de financiering, direct of via wettelijke structuren waaronder holding maatschappijen, van de volgende verrichtingen te realiseren: 

 • de financiering van investeringen in onroerende goederen (in het geval van financiering van een gebouw met gemengd gebruik beperkt de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds zich tot het beroepsgedeelte van het gebouw);
 • de financiering van investeringen voor werktuigen, materiaal en andere roerende goederen;
 • de financiering van immateriële investeringen zoals marktstudies, het bijstellen van prototypes, nieuwe producten, nieuwe fabricage procédés en commercialisatiemethodes, alsook de aankoop van licenties en brevetten ; 
 • de borgstellingskredieten; 
 • de samenstelling van het bedrijfskapitaal en de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal, voor zover dit kapitaal in aanmerking gekomen investeringen gefinancierd heeft; 
 • de overname van een handelsfonds, de inschrijving of de aankoop van aandelen of maatschappelijke rechten; ;
 • de financiële leasingoperaties; 
 • de terugbetaling van één of meerdere kredieten ter financiering van in aanmerking gekomen investeringen voor zover ze een verbetering van de financiële structuur van de aanvrager doen ontstaan; 
 • de geïsoleerde inbreng van fondsen om de punctuele negatieve gevolgen op te vangen van een natuurramp, werken of een uitzonderlijke gebeurtenis zoals bepaald door de Minister, en die de economische overleving van de aanvrager in gevaar brengen. 

De dekking

Voor de aflosbare kredieten waarborgt het Fonds een maximum van 65 % van het bedrag van het krediet en voor de starter bedraagt dit percentage maximum 80 %.

Voor de niet-aflosbare kredieten, met inbegrip van borgstellingskredieten, bedraagt het percentage van de tussenkomst maximum 50 %.

 

De looptijd van de dekking

Voor de aflosbare kredieten is de maximale looptijd van de tussenkomst van het Brussels Waarborgfonds, in principe, 10 jaar. 

Voor de niet-aflosbare kredieten :

 • ofwel is het te garanderen krediet lager dan 500.000€ en bedraagt de duur van de tussenkomst maximum 5 jaar ;
 • ofwel is het te garanderen krediet hoger dan of gelijk aan 500.000€ en wordt de duur van de tussenkomst vastgesteld door de Raad van Bestuur, zonder dat deze langer kan zijn dan 5 jaar.

De beperking in de tussenkomst

Het bedrag van de Waarborg is geplafonneerd op 500.000 € (met inbegrip van de bestaande tussenkomsten), behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Minister.

De beslissingstermijn

Voor een Waarborgaanvraag neemt het Brussels Waarborgfonds een beslissing binnen de 15 werkdagen die volgen op de indiening van een volledig dossier.

Af te leveren documenten

Het door de kredietinstelling vervolledigde formulier voor de waarborgaanvraag.
Formulier voor de aanvraag van de Waarborg op aanvraag

De bij te voegen documenten worden vermeld op het einde van het formulier.