Snelwaarborg voor Microfinanciering

Inleiding

De kredietinstelling kan de Snelwaarborg voor Microfinanciering van het Brussels Waarborgfonds toekennen voor de kredieten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Soorten krediet

De gewaarborgde kredieten zijn bestemd om de volgende investeringen te financieren: 

 • de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed (tussenkomst op het beroepsgedeelte van het onroerend goed); 
 • de installatiewerken van een professionele activiteit in een onroerend goed;
 • de aankoop van materieel;
 • de financiële leasing van roerende en onroerende goederen;
 • de financiering van immateriële investeringen;
 • de overname van een volledige of van een gedeelte van een professionele activiteit;
 • het borgstellingskrediet indien het verband houdt met de beroepsactiviteit en het een modaliteit van een kredietopening uitmaakt;
 • een krediet om het bedrijfskapitaal te verzekeren.

Zijn dus uitgesloten, de kredieten bestemd voor :

 • de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal;
 • de terugbetaling van één of meerdere kredieten die in aanmerking gekomen investeringen gefinancierd hebben;
 • de geïsoleerde inbreng van fondsen om de punctuele negatieve gevolgen op te vangen van een natuurramp.

De dekking

Voor de aflosbare kredieten waarborgt het BWF maximum 65% van het bedrag van het krediet; en voor de starter is dit percentage maximum 80%.

Voor de niet-aflosbare kredieten, met inbegrip van de waarborgkredieten, bedraagt de tussenkomst maximum 50 %.

Het maximum bedrag van tussenkomst

 • Het bedrag van tussenkomst van het Fonds is minimaal  1.000 € en moet lager zijn dan 20.000€, met inbegrip van de bestaande tussenkomsten.
 • Het te waarborgen krediet moet lager zijn dan 25.000€.

De looptijd van de tussenkomst

De maximale looptijd van de tussenkomst van het Fonds is 5 jaar.

De vereiste voorwaarden 

 • De solidaire en ondeelbare waarborg van één of van de actieve vennoten, beheerders of bestuurders wordt bestemd, op zijn minst, in het kader van een algemene waarborg, voor de dekking van het globaal risico van het krediet ten belope van minstens 50% van de waarborg.
 • De aanvrager en de zaakvoerders (…) mogen niet het voorwerp uitmaken van:
  • Dagvaarding van de RSZ
  • Vertraging inzake fiscaliteit (btw, belastingen)
  • Eerdere faillissementen
  • Bancair betalingsverzuim (Centrale voor krediet aan particulieren)
 • De aanvrager of de actieve vennoot moet toegang hebben tot de beroepsactiviteit.
 • De te garanderen kredieten hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een terbeschikkingstelling van fondsen door de kredietinstelling.
 • De aanvrager van de Snelwaarborg voor Microfinanciering heeft minder dan 10 loontrekkenden in dienst.
 • Zijn jaaromzet of zijn totale jaarbalans bedraagt minder dan 2 miljoen €.
 • Het Fonds maakt de toekenning van de Snelwaarborg voor Microfinanciering afhankelijk van de ondertekening van een contract tussen de aanvrager van de Snelwaarborg voor Microfinanciering en een boekhouder of een expert-boekhouder of elke andere instelling voor adviesverlening aan KMO’s opdat die laatste voor de begeleiding van de genoemde aanvrager zou instaan.
 • De begunstigde van het krediet mag geen vereniging zonder winstoogmerk zijn.

De beslissingstermijn 

Het Fonds neemt een beslissing binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige dossier. 

Af te leveren documenten

Het door de kredietinstelling vervolledigde formulier voor de waarborgaanvraag.

Formulier voor de aanvraag van de Snelwaarborg voor Microfinanciering
De bij te voegen documenten worden vermeld op het einde van het formulier.